TEKLİF İSTE

Edit Template

ISO 17020 (EN ISO/IEC 17020 :2004) Akreditasyonu İçin Kontrol Listesi

Dosya No /File No.:………………………..

 

MUAYENE KURULUŞLARI İÇİN KONTROL FORMU

Check List for Inspection Bodies

(EN ISO/IEC 17020 :2004)

 

 Akreditasyon /Accreditation Akreditasyon gözetimi /Surveillance
  
 Akreditasyon yenileme /Reaccreditation       Akreditasyon kapsamının genişletilmesi/Extension of accreditation scope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denetim bilgileri /Assessment Information:   Başlangıç/ Start :                                                                          Bitiş/End :

 

 

 

Belgelendirme kuruluşu bilgileri/Certification Body Information:

 

Firma adı/ Name of the Company:

 

:

 
Adres /Address: 
Posta Kodu/Şehir/ Postal Code/City : 

 

 

Birden fazla şubede akreditasyon uygulaması /Are there any branches in the scope of accreditation
 Evet/Yes Hayır/No

 

 

Denetlenen şube yada şubelerin adresi:/Address of the assessed branch(es):

 

Adres /Address: 
Posta Kodu/Şehir/ Postal Code/City : 

 

 

 

Denetçi bilgileri/Assessor Information:

 

Adı /Name: 
Kurumu / Institution : 
Telefon/faks /Phone/fax: 

 

 

Baş Denetçi /Lead Assessor Denetçi /Assessor
 
Aday Denetçi /Candidate Assessor Teknik Uzman /Technical Expert

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Akreditasyon kapsamı/Scope of accreditation*
2. Mevcut akreditasyonlar, sertifikalar, belgeler/Present accreditations, certificate and documents
 

 

 

 

 

 
Standartın bu maddeye ilişkin şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dökümante ediliyor ? How is the requirements of the standart related to this statement implemented and where is it documented?DDenetçinin Bulguları

Findings of Assessor

D
3. İdari kurallar /Administrative Rules
3.1 Kuruluşun yasal statüsü/Legal Identity of the Body

Muayene kuruluşu tüzel kişiliği haiz mi?/Is the inspectiom body, or the organization, of which it forms part , legally identifiable ?

 

 

 

 

 

   

3.2 Kuruluşun Organizasyon İçindeki Durumu (Gerektiğinde cevaplanacak)/Function of the inspection body within the organization (if required)

Muayeneden başka fonksiyonlar içeren bir organizasyonun parçası ise muayene kuruluşu, bu organizasyon içinde tanımlanabiliyor mu? Is the Inspection Body that forms part of an organization involved in functons other than inspection, identifiable within an organization ?

 
   

3.3 Kapsam ve Teknik Yeterlilik ( Denetim öncesinde mevcut olan) Scope and technical competence(before assessment)

Muayene kuruluşu, fonksiyonlarını ve teknik faaliyetlerini tanımlayan dokümantasyona sahip mi? (Standart referans verilebilir.) Does the inspection body have documentation which describes the function and the technical scope of activity for which it is competent ?

 

 

 

 

   

* Gözetim Denetiminde: “ü” işareti = Önceki denetime göre bir değişiklik yok anlamındadır. ü” = sign in surveillance assesment means there is no change in relation to previous assesment

 

Standartın bu maddeye ilişkin şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dökümante ediliyor ? How are the requirements of the standard related to this clause applied? DDenetçinin bulguları/Findings of AssessorD

Muayenelerin kesin kapsamı, sözleşmenin şartları veya iş emri ile tayin edilmekte mi? Is the scope of inspection defined by contract or work order?

   

3.4 Sorumluluk Sigortası/ Liability insurance

Yeterli bir sorumluluk sigortasına sahip mi? (devletin denetiminde ulusal yasalara göre veya yeraldığı organizasyon tarafından yapılmış olabilir) Does the inspection body have adequate liability insurance?

 

 

 

 

 

 

 

   

3.5 Faaliyet Şartları/Inspection Services Conditions

İş yapma şartlarını açıklayan yazılı kurallar var mı ? Does the inspection body have documentation describing the conditions on which it does business?

   

3.6 Hesapların Denetimi/Audited Accounts

Muhasebe yönünden bağımsız olarak denetleniyor mu? Does the inspection body or organizations, of which it forms a part , have independently audited accounts ?

   

4. Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Dürüstlük/Independence, impartiality and integrity

 

4.1 Genel/General

Bağımsızlık, tarafsızlık ve saygınlığın tesis edilmesi için prosedürler yürürlüğe konulmuş mu?How are the procedures implemented to ensure that persons or organizations external to the inspection body, cannot influence the results of inspections carried out?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Personelin bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlüğü nasıl sağlanmış? Is the inspection body independent to the extent that is required with regards to the conditions under which it performs its operations?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4.2 Bağımsızlık Yönünde Durumu/Independence

Hangi tip muayene kuruluşu /Type of inspection body

A ÿ                                                                  B   ÿ                                                                       C ÿ

   

5. Gizlilik/Confidentiality

Gizlilik sağlanmış mı? Does the inspection body have procedures to ensure confidentiality of information obtained in the course of its inspection activities and to protect proprietary rights?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6. Organizasyon ve yönetim/Organization and management

 

6.1 Muayene kuruluşunun kararlılığı

Kendi teknik fonksiyonlarını uzun dönem için tatmin edici bir şekilde uygulamak için gerekli bir organizasyona sahip mi? Does the inspection body have an organisation that enables it to maintain the capability to perform it technical functions satisfactory?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
6.2 Organizasyon yapısı/Structure of the Organization

Rapor verme şekli ve sorumluluklar tarif ve dokümante edilmiş mi? İlişkili olduğu diğer hizmetler açıkca tanımlanmış mı?(Mesela belgelendirme,deney v.b) Does the inspection body define and document the responsibilities and reporting structure of the organisation? (Where the inspection body also supplies certification and/or testing services, the relationship between its functions must be clearly defined.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.3 Teknik yönetim/Technical Management

Teknik yönetici muayene kuruluşunun faaliyetleri için yeteri derecede kalifiye mi ve sürekli çalışanı mı? Does the inspection body have a technical manager who is qualified and experienced in the operation of the inspection body and who has overall responsibility that the inspection activities are carried out in accordance with ISO/IEC 17020? Is the technical manager a permanent employee of the inspection body?

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.4 Kontrol

Sevk ve kontrolden sorumlu yönetici aşağıdaki konularda söz sahibi mi? (Mesela – yerine giderek muayene işlerinin kontrolü,- uzmanlık bilgisinin mevcut kılınması – muayene kuruluşu personelinin yetenek ve ustalığının kontrolü- muayene sonuçlarının kontrolü. )/ Does the inspection body provide effective supervision by persons familiar with the inspection methods and procedures, the objectives of the inspection and the assessment of the examination results?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.5 Vekalet/Deputize

Yöneticinin yokluğunda ona vekalet edecek bir kişi var mı? Does inspection body have named persons who will deputize in the absence of any manager, however named, responsible for inspection services?

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
6.6 İş Tanımları/Job Descriptions

Muayene kuruluşunda her pozisyonun iş tanımları yapılmış mı? (eğitim/öğrenim/teknik bilgi düzeyi/tecrübe) Is each position category affecting the quality of inspection described? Does the job descriptions include the requirements for education, training, technical knowledge and experience?

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
7. Kalite Sistemi/Quality System 

7.1 / 7.2 Kalite Politikası ve Hedefleri/Quality Policy and Objectives

Yönetim kalite politikası beyan etmiş mi? (Bu politika yapılan işin niteliği, kapsamı ve ölçeği itibarıyla uygun mu?)/Does the inspection body operate an effective quality system appropriate to the type, range and volume of the work performed?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kalite Politikası anlaşılmış halde uygulanmakta mı?/ Is it understood and implemented in all areas?

   

7.3 Dokümantasyon (kalite el kitabı şartları için standardın Ek D bölümüne   bakınız.)

Kalite sistemi dokümante edilmiş mi? Is the quality system fully documented and does it comply with the information requirements of this standard as listed in Annex D?

 

 

 

 

 

 

 

   

Kalite el kitabı var mı?/Does the body have quality manual?

   

Kalite sistemi belgelendirilmiş mi?/Is the quality system documented?

Geçerlilik süresi/Validty Date

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
7.4 Kalite Yöneticisi/Quality Manager

Atanmış kalite yöneticisi var m? Does the inspection body have designated people who, irrespective of other duties, have defined authority and responsibility for quality assurance within the inspection body?

 

Adı/Name :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Kalite yöneticisi üst yönetime doğrudan ulaşabiliyor mu?/ Does the designate person have

direct access to top management?

 

   
7.5 Kalite sisteminin güncelliği Maintaning the quality system

Kalite sistemi güncel ve uygun olarak yürütülüyor mu?/ Does the inspection body maintain a system of control of all

documentation relating to its activities

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7.6 Dokümanların kontrolü /Control of Documents

Uygun dökümanların yürürlükte olan nüshaları bütün ilgili yerlerde ve bütün personel için hazır bulunduruluyor mu?/ Are the current issues of the appropriate documentation available at all relevant locations and to all staff?

   
Dokümanlardaki bütün eklemeler, tadilatlar tanımlanıyor; ilgili kullanıcılara zamanında ulaştırılıyor mu? Are all changes of documents or amendments to documents covered by the correct authorization and processed in a manner which will ensure timely availability at the appropriate location.

   
Güncelliğini yitiren dokümanlar ancak bir nüshası dosyalanmak şartıyla zamanında kullanımdan uzaklaştırılıyor mu?/ Are superseded documents removed from use throughout the organisation, but one copy is filed for a determined period?

   
Gerektiğinde bu tür değişiklikler ilgili taraflara bildiriliyor mu?/ Other parties, as necessary, are notified of changes?

   

7.7 İç tetkikler/Internal Audits

İç tetkikler yapılıyor mu? / Does the inspection body carry out a system of planned and documented internal quality audits?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7.8 Düzeltici faaliyet/ Corrective action

Kalite sistemindeki değişikliklerde(tespit edilen yetersizlikler, verimsizlikler ve istikrarsızlıklar için) düzeltici faaliyet uygulanıyor mu?/ Does the inspection body have documented procedures for dealing with feedback and corrective action whenever discrepancies are detected in the quality system and/or in the performance of inspections?

   

Muayene çalışmalarında ortaya çıkan kusurlu işlemlere düzeltici faaliyet uygulanıyor mu? / Is corrective action taken for discrepancies during inspection?

   

7.9 Yönetimin Gözden Geçirmesi/Review of Top Management

Yönetim düzenli olarak kalite sistemini en az yılda bir defa gözden geçiriyor ve sonuçlar kaydediliyor mu?( EA-5/01’ e uygun)/ Does the management of the inspection body review the quality system at least once a year and are such reviews recorded?

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Yönetimin gözden geçirmelerinin sonuçları dokümante ediliyor mu?/Are reviews of top managements documented
   
8. Personel/Personnel 

8.1 Mevcut

Muayene kuruluşu sürekli olarak yeterli sayıda ve yeteri derecede kalifiye eleman istihdam edebiliyor mu? / Does the inspection body have a sufficient number of permanent personnel with the range of expertise to carry out its normal functions?

 

Çalışan Sayısı/Number of employee :                     Yönetici seviyesinde/ Number of managers :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
8.2 Nitelik / Qualification

Sorumluluklarını yerine getirecek nitelikte,eğitimli ve tecrübeli personel mevcut mu? / Does the staff possess the ability to make professional judgements as to conformity with the general requirements using examination results and to report thereof?

   
İşlemin sonuçlarına bakarak mesleki değerlendirme yapacak derecede kalifiye olmuşlar mı?/ Do the staff have relevant knowledge of the technology used for manufacturing of the products inspected?

 

   
Muayeneye konu kuruluşlar hakkında yeterli bilgiye sahipler mi? Mesela;

– üretim tekniği

– faaliyet tipi ve amacı
– kullanım ve faaliyette karşılaşılabilen tipik yetersizlikler/

Do they have the relevant knowledge as regards the body to be inspected, as for instances

– manufacturing technique
– type and purpose of the operation
– typical deficiencies in use and operation

as well as the resulting consequences for the typical use ?

   

8.3 Eğitim (iç/dış)/Training(internal/external)

Gerek duyulan nitelikler, deneyimler ve eğitim konuları tespit edilmiş mi ?/ What are the established necessary qualifications, experience and training stages?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Personelin nitelik, deneyim ve eğitim durumları nasıl inceleniyor ve ilgili düzenlemelerde yer alan kriterlerle nasıl karşılaştırılıyor?/ Does training requirements depend upon the ability, qualification and experience of persons involved? How are these monitored and, where relevant, compared with the appropriate regulations?

   
Muayene kuruluşu her bir personelinin ihtiyaçlarını dikkate alan,mesleki ve kurumsal açıdan buna göre tanzim edilen bir eğitim sistemi çalıştırıyor mu ? Does training requirements depend upon the ability, qualification and experience of persons involved? (The inspection body shall establish the necessary stages of training for each of its personnel)

   
Her bir çalışan gerekli eğitimleri almış mı? (Mesela; adaylık süresi,denetim ziyaretleri, gelişmelerle ilgili eğitim)/ Is each personnel received required training?
   

8.4 Çalışan Personelin Yeterliliğine Dair Kayıtlar / Qualification Records of Personnel

Muayene kuruluşu personelin nitelikleri,deneyimleri ve eğitimleri hususunda ki kayıtlarını güncel olarak sürdürüyor mu?/ Is records of academic or other qualifications, training and experience of each member of its personnel maintained by the inspection body?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

8.5 Rehberlik/ Guidance

Personele rehberlik ediliyor mu? /Does the inspection body provide guidance for the conduct of its staff?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

8.6 Muayene Ücretleri/Inspection Fees

Muayene ücretleri, muayene sayı ve sonuçlarına bağlı kalmaksızın ödeniyor mu?/ Does the remuneration

of persons engaged in inspection activities depend directly on the number of inspections carried out and /or does it depend on the results of such inspections?

Yönetim tarafından bildirilen tarih :/Date declared by the management

 

 

 

 

 

 

   
9. Tesisler ve Ekipman/ Facilities and equipment 

9.1 / 9.3 Mevcudiyet ve Uygunluğu /Availibility and suitability

Muayene kuruluşu, muayene hizmetlerini verebilecek uygun ve yeterli tesis ve ekipmana sahip mi ve amaca uygun kullanıyor mu ?/ Does the inspection body have available to it suitable and adequate facilities and equipment to permit all activities associated with the inspection service to be carried out?

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9.2 Erişim ve kullanım/ Accessibility and Use

Tesis ve ekipmanın erişim ve kullanımı konusunda belirlenmiş kuralları var mı?/ Does the inspection body have clear rules for the access to and the use of specified facilities and equipment?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9.4 Tanımlama/Identification

Tesisler ve ekipman uygun şekilde tanımlanmış mı? /Are all such equipment properly identified?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ekipmanın işaretlenme kalibrasyon ve bakımına ilişkin detayları da ihtiva eden cetveli var mı?/ Do such equipments have the records regarding marking, calibration and maintenance.

   

9.5 Bakım / Maintenance

Yazılı prosedürlere göre uygun şekilde ekipmanın bakımı ve tutumu sağlanmakta mı?/ Are the equipment properly maintained, in accordance with documented procedures and instructions?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Yapılan bakımlar kayıt altına alınıyor mu? (kayıtlar,cihazlarla ilgili dosyalar)/ Are all the maintenances recorded?

   

9.6 Kalibrasyon / Calibration

İlgili bütün ekipmanı kapsayan detaylı bir kalibrasyon programı varmı?

– Kalibrasyon aralıkları belirli mi?
– Gereken doğruluk ihtiyacı belirli mi?
/

Is there a programme for the calibration of all relevant equipment with individual details on

– calibration intervals
– required accuracy?

   

Aşağıdaki hususlarda düzenlemeler mevcut mu?
– ekipmanın ilk işletmeye alınması
– meydana gelen arıza ve kusurların ele alınması
– ekipmanın taşınması ve muhafazası (kalibrasyonun bozulma ihtimali olması durumunda)/

Are there regulations
– on putting into operation equipment used for the first time
– on the procedure upon the occurrence of failures/defects
– on handling the equipment (when is calibration endangered)?

   

9.7 İzlenebilirlik/Traceability

Muayene kuruluşu tarafından yapılan tüm ölçümler ulusal ve uluslar arası standartlara göre izlenebilir mi ?/ Is the overall programme of calibration of equipment designed and operated so as to ensure that wherever applicable measurements made by the inspection body are traceable to national and international standards of measurement where available?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ulusal ve uluslarası standartlara göre izlenebilirlik sağlanamıyorsa; muayene kuruluşu ölçüm sonuçlarının doğruluğunu yeterli derecede kanıtlayabiliyor mu?/ (Where traceability to national or international standards of measurements is not applicable, the inspection body shall provide satisfactory evidence of correlation or accuracy of results).

  

 

 

Ölçüm ekipmanının güvenilirliğine dair gerekli kanıtlar yada ayar ve kalibrasyon belgeleri mevcut mu?/ Is the necessary evidence or are adjusting/calibrating certificates available?

   
9.8 Referans ölçme standartları / Reference standards of measurement

İlgili ölçüm büyükleri için referans ölçme standartları mevcut mu?/ Are the reference standards of measurement held by the inspection body used for calibration only and for no other purpose?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Referans standartların güvenilirliğine dair gerekli kanıtlar veya ayar ve kalibrasyon belgeleri mevcut mu?/ Is the necessary evidence or are adjusting/calibrating certificates available?

   

9.9 Ara Kontroller/ In-service checks

Ekipman mümkün olan hallerde, periyodik kalibrasyon aralığı içinde ara kontrollere tabi tutuluyormu? /Where relevant, are equipment subjected to in-service checks between regular recalibrations?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9.10 Referans malzemelerin izlenebilirliği/ Traceability of reference materials

İlgili ölçme büyüklükleri için referans malzemeler mevcut mu?/ Are reference materials, were possible, traceable to national and international reference standards?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

İzlenebilirlik için gerekli kanıtlar mevcut mu?/ Is the necessary evidence of traceability available ?

   

9.11 Satınalma ve depolama/ Purchasing and storage facilities

Aşağıdaki hususlar için prosedürler mevcut mu? Where relevant to the quality of inspection services, does the inspection body have procedure for:

Nitelikli tedarikçilerin seçimi/ Selection of qualified suppliers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Uygun satınalma dökümanlarının oluşturulması ve kullanımı / Issuing appropriate purchasing documents?

   
Giren malzemenin kontrolü/Inspection of receiving materials

   
Uygun depolamanın sağlanması/ Ensuring appropriate storage facilities
   

9.12 Depo şartlarının ara kontrolü/Assesments of the condition of stored items

Malzemelerin depolanması durumunda bozulmaların tespiti için uygulanabilir durumlarda belirli aralıklarla kontroller yapılıyor mu?/Where applicable, is the condition of stored items assessed at appropriate intervals to detect deterioration?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9.13 Kullanılan yazılım ve donanımlar /Software and Hardware

Kuruluş aşağıdaki hususlarla ilgili güvenliği sağlamış mı?/Does the inspection body ensure the security regarding the items below

Yazılımın kullanıma uygunluğu incelenmiş mi? /Computer software is tested in order to confirm that it is adequate for use?

   
En son gelişmelerde dikkate alınarak veri güvenliği ve korunması için tedbir alınmış mı? / Procedures are established and implemented for maintenance of security data?

   

9.14 Kusurlu ekipmanla ilgili işlem / Dealing with defective equipment

Kusurlu ekipmanla ilgili yapılacak işlemler hakkında dokümante edilmiş prosedüler mevcut mu? / Does the inspection body have documented procedures for dealing with defective equipment?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ekipmanda var olan kusurun önceki muayene işleri üzerindeki etkisi araştırılmakta mı?/ Does the inspection body examine the effect of defects on previous inspections

   
9.15 Önemli bütün cihazlar için aşağıdaki hususları içeren kayıtlar mevcut mu? / Is relevant information on the equipment recorded? (This will normally include identification, calibration and maintenance)

Ekipmanın tanımı/ identification of equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Üreticinin ismi, tipi, seri numarası/ Manufacturer name, type, serial number

 

   

Yapılan bakım ve kalibrasyonların detayları/Details regarding the maintenance and calibration

   

10. Muayene Metod ve Prosedürleri/Inspection Methods and Procedures    

 

10.2 / 10.3 / 10.4 Standard ve İç Prosedürler/10.2 / 10.3 / 10.4 Standards and Internal Procedures

Standart veya diğer numune alma veya muayene işlemlerinin planlanması ve ifa edilmesi için dokümante talimatlar metotlar mevcut mu? / Does the inspection body use the methods and procedures for inspection, which are defined in the requirements, against which conformity is to be determined?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Kullanılan iç prosedürler uygun mu, tamamıyle dokümante edilmiş mi?/ Does the inspection body have and use adequate documented instructions on inspection planning and on standard sampling and inspection techniques?

 

 

 

 

   

Bütün dökümanlar güncelleştiriliyor mu?/ Are all documents maintained up-to-date?

   

Muayene kuruluşunun faaliyetleri ile ilgili dokümanlara çalışanlar kolayca ulaşıyor mu?/ Are all the relevant documents for the work (or task) of the staff readily available?

10.5 Muayene Sürecinin Kontrolü/ Control of the inspection process

Muayene işlemleri ve sırasının kontrolü için talimatlar nelerdir ve bunlar nasıl uygulanmaktadır ?/ What are the instructions for checking the order and controlling the inspection work and how are these applied?

   

·       Muayene işlemleri istenen şartlara göre nasıl gözlemleniyor ve doğrulanıyor ?Bu durumda: İncelemeler çerçevesi içindeki taleplerin (kanunlarda belirtilenler) yerine getirildiğine dair, özellikle şartlara uygunluğunu gösteren deliller/How is the inspection work monitored and validated with regard to the requirements?In this case: proof that the demands (e.g. laid down by law) have been fulfilled within the framework of the examinations and especially to establish correspondence with the requirements

   

10.6 / 10.7 Kayıtlar/Records

Muayene işlemleri sırasındaki gözlemler ve veriler (Mesela;muayene planı,düzeltmeler,isim listeleri,el yazısı kayıtlar,olası çevresel koşullar v.s.) zaman belirtilerek kayıt edilmiş mi?/ Are the observations and data obtained in the course of inspection (e.g. inspection plan, corrections, list of names, handwritten records, possibly environment conditions etc.) recorded in a timely manner?

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bütün hesaplamalar ve veri transferleri uygun ve gerekli kontrollere tabi tutuluyor mu?/ Are all calculations and data transfers subject to appropriate and suitable checks?

 

   

10.8 Endüstriyel güvenlik, çevre koruma ve veri saklanması / Industrial safety, environmental and data protection

Endüstriyel güvenlik, çevre korunması ve verilerin saklanmasına dair güncelleştirilmiş talimatlar mevcut mu?/ Does the inspection body have documented instructions for carrying out inspection safely?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

11. Muayene Numuneleri ve Malzemelerinin Gördüğü İşlemler/ Handling inspection samples and items

 

11.1 Tanımlama/ Identification

Numune ve malzemeler birbiriyle karıştırılmayacak şekilde tanımlanmış mı? / Does the inspection body ensure that

samples and items to be inspected are uniquely identified to avoid confusion regarding the identity of such items at any

time?

 

 

 

 

 

 

 

   

11.2 Numune ve malzemelerin uygunluğu/ Suitability of samples and items

Normal olmayan veya uygunsuz numunelerin ve malzemeler ne işlemler yapılacağına ilişkin talimat mevcut mu?/ Are there instructions on handling abnormal or unsuitable samples and items?

 

 

 

 

 

 

 

   

11.3 Muayene İçin Hazırlık / Preparation for Inspection

Muayene edilecek malzemelerin uygun olarak hazırlanmasına ilişkin sorumluluklar belirtilmiş mi ?/ Does the inspection body establish whether the item has received all necessary preparation, or whether the client requires preparation to be undertaken or arranged by the inspection body?

 

 

 

 

 

 

 

   

11.4 Hasar Oluşmasına Karşı Önlemler

Muayene kuruluşunun sorumluluğundaki muayeneye konu olan malzemelerin hasarlanmasına karşı koruyucu nitelikte imkanlar ve talimatlar mevcut mu?/ Does the inspection body have documented procedures and appropriate

facilities to avoid deterioration or damage to inspection items while under its responsibility?

 

 

 

 

 

 

 

   

12. Kayıtlar /Records

 

12.1 / 12.2 / 12.3 Sistem, Tamlık ve Muhafaza / System,Satisfaction and Records

Kayıtlar bir sistem dahilinde mi yapılıyor ? / Does the inspection body maintain a record system to suit its particular

circumstances and to comply with applicable regulations?

 

 

 

 

 

 

 

   
Kayıtların kapsamı,yeterli bir değerlendirmeye, gerektiğinde muayene tekrarı yapılabilmesine izin veriyor mu?/ Does the records include sufficient information to permit satisfactory evaluation of inspection?

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kayıtları uzun süreli ve güvenli bir şekilde saklayabilme garantisi var mı?/ Are all records safely stored for a specific period, held secure and in confidence to the client, unless otherwise required by law?

 

Süresi:/ Time period:

 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. Muayene rapor ve belgeleri/Inspection Reports and documents

 

13.1 Belge ve kayıtlara ulaşılabilirlik/Availabilty of documents and records

Muayene raporları ve/veya belgeleri sırasıyle geçerli düzenlemelere veya EA-5/01 dokümanına göre düzenlenmiş mi?/ Is the work carried out by the inspection body covered by a retrievable inspection report and/or inspection certificate?

 

 

 

 

 

 

   

13.2 Muayene sonuçlarının değerlendirilmesi/Interpretation of the results of examinations

Taşerondan elde edilen sonuçlar ayırt edilebilir şekilde raporda yer alıyor ve sonuçlardan hareketle uygunluk hakkında tespit yapılıyor mu? Is the inspection report and/or inspection certificate reported correctly, accurately and clearly and does it include all the results of examination needed to understand and interpret them?

 

 

 

 

 

 

   

13.3 Onay/Approval

Personele muayene raporlarının ve/veya belgelerinin imzalama ve onaylama yetkisi verilmiş mi? / Are the Inspection reports and inspection certificates signed or otherwise approved by authorized staff members?

İsimler/Names

 

 

 

 

 

 

 

   

13.4 Düzeltmeler ve eklemeler/ Corrections and Additions

Muayene rapor ve/veya belgelerine eklemeler veya düzeltmeler yapılması durumunda 13.Bölümde belirtilen şartlar dikkate alınıp değişiklikler doğrulanıyor mu? Are all records safely stored for a specific period, held secure and in confidence to the client, unless otherwise required by law?

 

 

 

 

 

 

 

   

14. Taşeronla Çalışma/ Subcontracting

 

14.1 İş Verme

Taşeronlara iş yaptırılıyor mu? Hangi durumlarda iş yaptırılıyor?/ Does the inspection body itself normally perform the inspection, which it contracts to undertake?

 

 

 

 

 

 

   

14.2 Seçim ve Vasıflandırma

İlgili EN 45000 serisi standartların şartlarını yerine getirdiğini taşeron nasıl garanti ediyor?/ When the inspection body subcontracts any part of the inspection, does it ensure and is it able to demonstrate that its subcontractor is competent to perform the service in question and where applicable complies with the criteria stipulated in the relevant standard of the EN45000 series?

 

 

 

 

 

 

   
Muayene işi taşerona verilmeden önce bu muayene işini satınalan müşteri bilgilendiriliyor mu?/ Does the inspection body advise the client of its intention to sub-contract any part of the inspection

   

Taşerondan elde edilen sonuçlar muayene raporunda veya belgesinde açıkça belirtiliyor mu?/ Does the inspection body record and retain details of its investigation of the competence and compliance of its subcontractors?

   

14.3 Tahkikata ilişkin kayıtlar

Muayene kuruluşu taşeronlarının yeterliliğine ilişkin tahkikat bilgilerinin kayıtlarını tutup muhafaza ediyor mu?/ Does the inspection body record and retain details of its investigation of the competence and compliance of its subcontractors?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Taşeronların listesi mevcut mu? Does the inspection body maintain a register of all sub-contracting?
   

14.4 Murakabe

Kalifiye ve deneyimli bir kişi tarafsız olarak belirli bir taşerona verilmiş muayene işlemlerinin yürütülmesini değerlendiriyor mu? Does an independent, qualified and experienced person evaluate the carrying out of certain specialised subcontracted inspections?

Kişinin açıklamaları:/ Explanation of person

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

15. Şikayet ve itirazlar/ Complaints and appeals

 

15.1 / 15.2 Prosedürleri / 15.1 & 15.2 Procedures

Dokümante edilmiş şikayet ve itiraz prosedürleri mevcut mu? / Does the inspection body have documented procedures for dealing with complaints received from clients or other parties about the inspection body’s activities?

 

 

 

 

 

 

 

   

15.3 Kayıtlar/ Records

Alınan önlemlere ilişkin kayıtlar mevcut mu? / Is record maintained of all complaints and appeals and of the actions taken by the inspection body?

 

 

 

 

 

   

16. Diğer kuruluşlarla yapılan işbirliği / Cooperation with other bodies

Diğer (muayene ve standard) kuruluşlar ile tecrübe alışverişinde buluınuluyor mu? /Does the inspection body participate in an exchange of experience with other inspection bodies and in the standardisation processes as appropriate?

    
Denetim çerçevesi içerisinde uygunsuzluklar tespit edildi mi? /Are there any non conformities within this assessment?
 Evet/Yes: ÿ                                                                     Hayır/No : ÿ

 

Denetçinin ek açıklamaları (varsa)/Additional comments of assessor( if required)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yer /Tarih / Place/Date: …………………………İmza/Signature:……………………………………………..

 

 

 

Hizmelerimiz

İlginizi Çekebilir

Taksim Danışmanlık

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabını hiç çekinmeden müşteri temsilcilirizden öğrenebilirsiniz.

Copyright © 2023 | Powered by Taksim Danışmanlık